SERVEIS GESTIONATS SOBRE INFRAESTRUCTURES

L’objectiu d’aquest conjunt de serveis és oferir als nostres clients els beneficis de la utilització d’un conjunt de tecnologies orientades a la protecció de la seguretat i productivitat a l’empresa, orientats a reduir els costos d’inversió en les plataformes per part del client, maximitzant la transparència i gestió amb els nostres usuaris

Serveis ” ad hoc ” on en la quota mensual s’inclouen tant els serveis com els possibles dispositius i els corresponents manteniments .

Es cobreixen tots els aspectes de la seguretat perimetral : passarel·les AV / AS, tallafocs, filtre de contingut web, IDS i els aspectes orientats a garantir i protegir la productivitat dels usuaris : control d’accessos a la Web i aplicacions , optimització d’amples de banda i protecció de les dades.

SERVEIS GESTIONATS SOBRE APLICATIUS

Gestió Operativa 

Conjunt de tasques enfocades a donar resposta a l’operativa diària associada a la prestació de servei. Es divideixen en Operativa contínua – corresponent a activitats recurrents que s’executen amb la finalitat de garantir la disponibilitat, continuïtat i correcte funcionament de les aplicacions, així com de tots els aplicatius i sistemes que es desenvolupin durant la vigència del contracte i passin a manteniment – i Operativa a petició.

Gestió operativa contínua:

 • Suport Aplicatius.
 • Mantenimiento Correctiu / Evolutiu / Perfectiu.
 • Incorporació de nous aplicatius a AM.

Gestió operativa a petició:

 • Suport Expert
 • Innovació de Solucions.
 • Projectes.
Gestió del Servei

Planificació i control econòmic, informes de seguiment, indicadors i nivells de servei. Controla els riscos i assegura els recursos necessaris per garantir el manteniment i evolució dels sistemes d’informació.

Gestin de la Qualitat

Estableix mecanismes de control per al seguiment dels indicadors de qualitat i del compliment dels procediments i metodologia de la gestió operativa, així com plans de millora.

SERVEIS GESTIONATS SOBRE L'USUARI

 • Disposar d’un SLA establert amb les necessitats de cobertura i temps de resposta necessaris que garanteixi la qualitat de servei a l’usuari i la productivitat del mateix.
 • Disposar d’un sistema de monitorització que permeti tenir un control de l’estat del parc microinformàtic de forma global, homogeneïtzada i contínua.
 • Disposar d’un Service Manager dedicat a un procés de millora contínua on s’identifiquin clarament els interlocutors i es realitzi un feedback periòdic entre les dues parts sobre el nivell de servei.
 • Disposar de l’Inventari actualitzat dels actius microinformàtics: maquinari i programari.
 • Disminució dels costos d’explotació en convertir els costos ocults i fixos en variables ajustats a la demanda, el que millora la rendibilitat sobre actius (ROA).
 • Disminuir el TCO de la plataforma microinformàtica en eliminar la necessitat d’inversió en recursos humans i formació dels mateixos.
 • Posar a disposició de l’organització del client una eina de gestió d’incidències i control del nivell de servei que permeti optimitzar els recursos i tenir una visió clara del nivell de servei.
 • Unificació de les incidències i peticions des del nostre Departament de Helpdesk i definició dels processos d’escalat necessaris.

BENEFICIS

 • Garantia de disponibilitat, confidencialitat , integritat i autenticitat de la informació que és gestionada pels diferents sistemes d’informació.
 • Disponibilitat d’indicadors i informes per a la gestió del servei proporcionat.
 • Optimització dels sistemes i anticipació als canvis.
 • Eliminació de la càrrega de personal especialitzat.
 • Multi plataforma
 • Suport integral per múltiples vies amb cobertures 8X5, 16X5 i 24X7
 • Accés remot al PC via Internet.
 • Arquitectura de serveis web securitzada mitjançant una capa SSL.
 • El Servei permet integrar el suport remot amb l’assistència in – situ del nostre personal especialitzat.
 • Inclou el suport d’una eina de gestió d’incidències integrada en el suport.
 • Suport total a la gestión.
 • Basat en metodologia ITIL v3.

PROPUESTA DE VALOR AÑADIDO

 • Mesura i seguiment del compliment dels acords de servei.
 • Pro activitat en la detecció de problemes , mitigació de riscos i en la proposta de millores.
 • Disponibilitat d’eines, tant per a l’operativa del servei, com per a la seva gestió.
 • Model de servei centralitzat que opera com a “únic punt de contacte ” , que assegura l’accés a tots els serveis i la integració del personal implicat en un servei.

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics