En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, vam informar que la societat ITGLOBAL, S.L, amb domicili a Barcelona, 08016, Cr. La Jota, 27, amb CIF B61124376, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 29186, foli 27, fulla B152075, inscripció 4.

TERMES I CONDICIONS

1) Condicions Generals d’utilització de la pàgina web i acceptació de les mateixes

Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara:

a) que és una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar,
b) que ha llegit i accepta les presents conditions generals

Aquestes condicions generals (des d’ara, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que emana de l’accés per part dels Usuaris de la pàgina Web de ITGLOBAL, S.L (des d’ara “ITGLOBAL”), situada en les URL https://www.itglobal.es i https://www.itglobal.cat. L’usuari accepta les Condicions Generals amb ITGLOBAL des de l’instant que accedeix a les pàgines web dalt esmentades. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

2) Modificació de les Condicions Generals

ITGLOBAL podrà modificar les Condicions Generals notificant-lo als Usuaris amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades en la pàgina Web de ITGLOBAL s’entendrà per compliment tal deure notificació.

3) Condicions d’accés i utilització del portal

3.1. Requisits tècnics d’accés: Per a accedir al Portal, l’Usuari ha de contar amb un accés a la Xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés i connexió corresponents i tenir l’equip i els sistemes informàtics necessaris per a realitzar la connexió a la Xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, etc.) i un mòdem o altre dispositiu d’accés anàleg o similar. Per al correcte accés i ús de determinats continguts i serveis del Portal, implica la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. Aquesta instal·lació correrà a càrrec de l’Usuari, declinant ITGLOBAL qualsevol tipus de responsabilitat que d’això es pogués derivar.

3.2 ITGLOBAL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

3.3 La companyia no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web, ni assumirà responsabilitat alguna per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

3.4 Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel qual exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

3.5 Obligació de fer un ús correcte del Portal, Serveis i Continguts:

a) L’USUARI es compromet a utilitzar el Portal, els Serveis, els Continguts i aquestes Condicions Generals de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. S’obliga a usar el Portal, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometo a abstenir-se de:

1/ Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que, es conti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

2/ Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els Continguts.

3/ Utilitzar els canals de comunicació posats a disposició per ITGLOBAL, per a l’enviament de missatges que no tinguin relació directa amb la temàtica del portal, en particular, continguts il·legals, il·lícits, difamatoris o qualsevol altre que pogués lesionar els drets de tercers o efectuar danys a sistemes informàtics. ITGLOBAL es reserva el dret a retirar qualsevol missatge que al seu judici consideri inadequat. Així mateix l’Usuari s’obliga a custodiar diligentment i mantenir en secret les contrasenyes proporcionades per ITGLOBAL i a assumir les conseqüències o perjudicis econòmics soferts per la falta de diligència de la custòdia de les mateixes.

b) El Portal: ITGLOBAL no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l’Usuari
3.6 Denegació i retirada de l’accés al Portal i/o Serveis: ITGLOBAL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals.

3.7 Ús dels Serveis oferts en el Portal de ITGLOBAL de conformitat amb la Política de Publicitat no Consentida regulada en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) L’USUARI i ITGLOBAL s’obliguen a fer un ús dels Serveis conforme a la Política de Publicitat no Consentida, i en particular, es comprometen a: No enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats. En el supòsit d’enviament publicitari per part de ITGLOBAL als Usuaris es remetrà amb la paraula “publicitat” per a no induir a error.

Les persones perjudicades per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-lo a ITGLOBAL mitjançant els mecanismes expressats a ‘Política de Privadesa’.

4) Enllaços i vincles

ITGLOBAL NO AUTORITZA l’establiment de vincles al seu “web”, tret que se sol·liciti expressament el seu consentiment.

Queda expressament prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades a aquest “web” o altres accessos controlats per ITGLOBAL que infringeixin o lesionin els drets de tercers i/o el contingut dels quals pugui ser injuriós, difamatori, obscè, pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi una conducta que pugui ser considerada delictiva.

ITGLOBAL no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en Internet, butlletins o qualsevol altre tipus de transmissions que estiguin vinculades a aquest “web”. Cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que incompleixin la llei.

5) Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts inclosos en la pàgina “web” i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, vídeos, fotografies, gràfics, logotips, icones, fonogrames, programari o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial (des d’ara EL CONTINGUT), estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual de ITGLOBAL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en el lloc “web”. Queda, per tant, prohibida qualsevol utilització, reproducció, i/o comunicació pública dels mateixos sense el consentiment exprés de ITGLOBAL. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució, modificació, venda, lloguer, cessió, transmissió o adaptació en tot o en part del CONTINGUT del “web”, sense l’autorització expressa i per escrit de ITGLOBAL.

ITGLOBAL no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que poguessin derivar-se de la inclusió en el “web” de marques, noms comercials, dissenys industrials, palesos, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos a l’incloure’ls en la pàgina “web”.

En cap cas s’entendrà que l’accés i la “navegació” de l’usuari implica una autorització o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de tals drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts sense la prèvia autorització expressa de ITGLOBAL o dels titulars corresponents.

6) Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’Usuari i el titular de la pàgina “web” es regiran per l’amatent en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre’s voluntàriament a un fur, ITGLOBAL i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona. En tot cas, seran aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.