PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT

És un factor decisiu per a la continuïtat de qualsevol Entitat poder disposar d’un Sistema d’Informació que optimitzi i protegeixi a les dades corporatives i de caràcter personal, i que determini les polítiques, la Privadesa i confidencialitat quant al seu tractament.

La legislació vigent estatal i europea incideix directament en el sistema d’Informació de qualsevol Entitat en matèries relacionades amb el Dret de les Tecnologies de la Informació, amb el consegüent risc d’haver d’afrontar el pagament d’una sanció o indemnització en cas que no es disposi d’un sistema de garanteixi el seu compliment.

Actualment, és un factor decisiu per a l’èxit i la continuïtat de qualsevol Entitat poder disposar d’un Sistema de Legalització de la Informació de manera que permeti garantir el compliment de la Llei de manera constant, eficaç i actualitzada.

ITGLOBAL, com prescriptors legals i experts en Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, recomanem que totes les entitats bé siguin Públiques o Privades disposin d’un Sistema de Protecció de Dades de manera que permeti garantir el compliment de la Llei de manera constant , eficaç i actualitzada.

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics