IMPLEMENTACIÓ DE SOLUCIONS D'EMMAGATZEMATGE PROPORCIONEN ELS SEGÜENTS BENEFICIS

 • Alta disponibilitat

  Arquitectures dissenyades per oferir la màxima disponibilitat dels sistemes.

 • Màxima velocitat

  Màxima velocitat d’accès a les dades. Emmagatzematge Intel·ligent.

 • Flexibilitat

  Flexibilitat a l’hora de tenir que distribuir les necessitats d’emmagatzematge.

 • Escalabilitat

  Escalabilitat, al poder ampliar a diferents cabines.

 • Distancia entre nodes

  Grans distancies entre nodes de la xarxa, dependent de la topologia SAN utilitzada.

 • Consolidació

  Plataforma de base de la Virtualització i la Consolidació, tant a nivell de Servidors com a nivell d’emmagatzematge.

 • Seguretat

  Seguretat, d’accés a la informació.

 • Eines de gestió

  Eines de Gestió Centralitzada dels recursos d’emmagatzematge el que repercuteix positivament en els costos de Manteniment.

 • Optimització

  Optimització de les operacions de Backup i Restore.

 • Menys TCO

  Millora en l’ús de l’emmagatzematge i menor cost de propietat (TCO).

BASAT EN LA CONTINUÏTAT DE NEGOCI SENSE DISRUPCIÓ DE SERVEIS

Un suport sota el qual s’engloba la pro activitat de continuïtat del negoci, gestió de crisis de serveis i els plans de recuperació davant de desastres.
 • Gestió de Sistemes continus pel Negoci
 • Diagnosi de la Continuïtat
 • Definició i implementació de la Estrategia de Continuïtat de Negoci
 • Pla de Contingència Sistemes

GESTIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LA INFORMACIÓ (ILM)

Es defineix com la solució que manté productiva la informació durant tot el cicle de vida de les dades reaccionant ràpidament als canvis inesperats de negoci.
 • Optimitzar la gestió d’increment de les dades mitjançant la consolidació i automatització
 • Reduir els costos de gestió augmentant els nivells de servei
 • Intervenir en el compliment de normatives
 • Salvaguardar les dades sensibles mitjançant la integritat de les dades
 • Migrar de forma eficient els sistemes i aplicatius heretats

La gestió del cicle de vida de la informació (ILM) s’ha convertit en una qüestió bàsica pel arxivat de les dades. Amb això, les empreses es beneficien, per un costat, perquè les seves dades es gestionen i protegeixen de forma concorde a les exigències legals i, d’altra banda, perquè s’optimitzen les necessitats d’emmagatzematge i d’accés a costos menors.

INFRAESTRUCTURA CONVERGENT

Es recolza en l’evolució lògica de consolidació i virtualització de infraestructures utilitzant els components IT i emmagatzematge estrictament necessaris i incrementant per tant la eficiència en la utilització del hardware. Com a conseqüència redueix els consums, costos de gestió, etc., la convergència crea una infraestructura en el centre de dades adaptada adequadament a les necessitats de la organització.
 • Millores en la Administració, la Gestió i el Suport i Optimització de la Infraestructura IT
 • Reducció dels costos IT i complexitat de les Infraestructures de la Informació
 • Disponibilitat i Seguretat en l’accés a les aplicacions mitjançant la unificació de infraestructures i serveis
 • Augment de la flexibilitat i escabilitat

Contacta amb un dels nostres gestors tècnics